Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję 

 

Okres drugi – Pierwszy tydzień - POZNANIE SAMEGO SIEBIE 

 

 13 dzień                                         Niedziela                                        17/11/2019

 

OKRES DRUGI – PIERWSZY TYDZIEŃ - POZNANIE SAMEGO SIEBIE Wprowadzenie 
 
Traktat o prawdziwym naboŜeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz. 1 W pierwszym tygodniu ofiarują w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samych siebie i o Ŝal za grzechy. W tym celu mogą, jeśli zechcą, rozmyślać nad tym, co powiedziałem wyŜej o grzesznym podłoŜu ludzkiej natury, uwaŜając przez ten tydzień samych siebie za pełzające robactwo, za węŜe, za kozły. MoŜna by teŜ rozwaŜać następujące trzy myśli św. Bernarda: RozwaŜaj, czym byłeś - nasieniem zepsutym; czym jesteś – naczyniem pełnym błota; czym będziesz – pastwą robaków.  Będą prosili Pana Naszego i Ducha Św., by ich oświecił. 
 14 
W tym celu mogą odmawiać będą Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Św..” wraz z litanią do Ducha Św. i będą się uciekali do Najświętszej Dziewicy z prośbą o tą wielką łaskę, mającą być podstawą wszystkich innych łask. W tej intencji odmawiać będą codziennie Hymn, “Ave Maris Stella” i litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Czytania odpowiednie dla pierwszego tygodnia drugiego okresu: Ewangelia wg. Św. Mateusza, Rozdziały: 24, 25, Ewangelia wg. Św. Łukasza, Rozdziały 11,13,16,17,18; “O naśladowaniu Chrystusa”, Księga I, Rozdz. 24,   Księga II, Rozdz.5, Księga III, Rozdz. 7, 8,13, 20, 30, 47; “Traktat o doskonałym naboŜeństwie do Najświętszej Maryi Panny”: # 78-82, 227, 228.  Ćwiczenia duchowe: Modlitwy, medytacje, akty wyrzeczenia się swojej woli, Ŝal za grzechy, pogarda dla samego siebie – wszystko to czynimy u stóp Maryi, bo to od Niej spodziewamy się otrzymać światło poznania samych siebie, i to w Jej obecności będziemy w stanie zmierzyć przepaść naszych słabości bez podleganiu rozpaczy.  Modlitwy, które będziemy odmawiać w ciągu pierwszego tygodnia drugiego okresu: Litania do Ducha Świętego, Ave Maris Stella, Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. 
 
Modlitwy na pierwszy tydzień II okresu: Poznanie samego siebie  
 
Litania do Ducha Świętego - (wyłącznie do uŜytku prywatnego) 
 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, BoŜe, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, BoŜe, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny BoŜe, zmiłuj się nad nami. 
 
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty rady, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty umiejętności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty poboŜności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty bojaźni BoŜej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty światło proroków i apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty BoŜe.  Od zuchwałej ufności, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  Od nieŜyczliwości i zazdrości braciom łaski BoŜej, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  Od zaniedbania pokuty aŜ do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  Przez przyjście Swoje w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty BoŜe.  
 
Abyś Kościół Swój święty rządzić i zachować raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas w poboŜności i pokorze utwierdzać raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś myśli nasze ku poŜądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się wystrzegali, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. 
 
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 15 
W. Serce czyste stwórz we mnie BoŜe. O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca Swoich wiernych i ogień miłości Swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iŜby łaska Twa najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas uchroniła. Amen.  
 
Ave, Maris Stella   
 
Witaj mórz ognista Gwiazdo, Matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga.  Gabryela: “Ave” będąc powitaną, dni nam wróć łaskawe, mieniąc Ewy miano.  
 
Więźniom zdejm okowy, ślepym rozpal Ŝary, oddal ból Ŝyciowy, uproś wszystkie dary. Bądź nam Rodzicielką, broń u Boga w niebie, co przez miłość wielką chciał się zrodzić z Ciebie. 
 
Panno osobliwa, cicha przed wszystkimi, winy skrusz ogniwa, uczyń nas cichymi. Daj nam czyste Ŝycie, drogę, co nie myli, byśmy widząc Dziecię, zawsze się cieszyli. 
 
Bogu Ojcu chwała, pokłon mocy Chrystusa, z Duchem Trzem niech pała jedna cześć wieczysta! Amen. Dozwól mi chwalić Cię, Panno święta! Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!  
 
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Potwierdzona przez papieŜa Sykstusa V w 1587 
 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, BoŜe, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, BoŜe, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny BoŜe, zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, módl się za nami. Święta BoŜa Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko łaski BoŜej, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno moŜna, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny poboŜności, módl się za nami. RóŜo duchowna, módl się za nami. WieŜo Dawidowa, módl się za nami. WieŜo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. WspomoŜenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo wniebowzięta, módl się za nami. Królowo RóŜańca świętego, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. 
 
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
 16 
W. Módl się za nami, Święta BoŜa Rodzicielko. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie BoŜe, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
 
Czytania na pierwszy tydzień II okresu: Poznanie samego siebie  
 
Dzień trzynasty Traktat o doskonałym naboŜeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. II, Rozdz. 3 
 
Najlepsze nasze uczynki bywają zwykle splamione i skalane przez zło, które w nas tkwi skutkiem skaŜonej natury naszej. Kiedy się wleje czystej przezroczystej wody do cuchnącego naczynia, lub wina do beczki, której wnętrze nie jest czyste, natenczas woda czysta i dobre wino psują się i łatwo przesiąkają przykrą wonią. To samo dzieje się, gdy Bóg do wnętrza naszej duszy, skaŜonej grzechem pierworodnym i uczynkowym, złoŜy rosę niebieską łaski lub przedziwne wino Swej miłości. OtóŜ dary Jego psują się zazwyczaj i plamią skutkiem zarodu złego, który grzech pozostawił w nas; uczynki nasze, nawet najwznioślejsze cnoty, bywają nim zaraŜone. By więc osiągnąć doskonałość, której nie podobna zdobyć bez łączności z Jezusem Chrystusem, bardzo waŜną jest rzeczą precz wyrzucić to, co w nas jest złego; inaczej Pan nasz, który jest nieskończenie czysty i najmniejszej skazy w duszy nie znosi, odrzuci nas od oblicza Swego i nie połączy się z nami. 
 
By wyzuć się z samych siebie trzeba nam: Z pomocą światła Ducha Św. dobrze poznać skaŜoną naszą naturę, naszą nieudolność do wszystkiego, co dobre, naszą słabość we wszystkim, naszą ustawiczną niestałość, naszą niezgodność wszelkiej łaski i ogólną naszą nieprawość. Grzech pierwszego naszego rodzica zatruł nas wszystkich, przekwasił i popsuł, jak kwas przekwasza i psuje ciasto, w które go włoŜono. Grzechy, które popełniliśmy, śmiertelne czy powszednie, choć juŜ odpuszczone, powiększyły naszą poŜądliwość, słabość, chwiejność i nasze skaŜenie, pozostawiając w duszy złe następstwa i skutki.  Ciała nasze tak są zepsute, Ŝe Duch Św. nazywa je ciałami grzechu, (Rz 6, 6), poczętymi w grzechu  (Ps 50, 7), karmionymi w grzechu i zdolnymi tylko do grzechu. Podlegają one tysiącznym chorobom, stają się z dnia na dzień słabsze, aŜ idą na pastwę robactwa i zgnilizny.  Dusza nasza połączona z ciałem, stała się tak zmysłowa, iŜ ją nazwano wprost ciałem bo wszelkie ciało skaziło było drogę swą na ziemi. (Rodz 6, 12). Udziałem naszym to nic, prócz pychy i zaślepienia ducha, zatwardziałości serca, słabości i chwiejności duszy, zmysłowości zbuntowanych namiętności i chorób ciała. Z natury pyszniejsi jesteśmy niŜ pawie, więcej przywiązani do ziemi niŜ ropuchy, niegodziwsi niŜ kozły, zazdrośniejsi niŜ węŜe, pędliwsi niŜ tygrysy, leniwsi niŜ Ŝółwie, słabsi niŜ trzcina, zmienniejsi niŜ chorągiewki na dachu. Sami z siebie mamy tylko nicość i grzech i zasługujemy jedynie na grzech BoŜy i na piekło wieczne.  
 
Czy wobec tego moŜna się dziwić, Ŝe Zbawiciel powiedział, iŜ ten kto chce iść za Nim, powinien zaprzeć się samego siebie i gardzić własną swą duszą. (Por. Łk 9, 23; Mat 16, 24)  Kto miłuje duszę swą, straci ją; a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, na Ŝycie wieczne zachowa ją. (J 12, 25). Mądrość nieskończona, która nie daje przykazań bez powodu, kaŜe nam nienawidzić samych siebie, bo zasługujemy wielce na nienawiść: nic nie jest tak godne miłości jak Bóg, nic nie jest tak godne nienawiści, jak my sami. Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na pierwszy tydzień drugiego okres: Poznanie samego siebie